Nieuwsbrief Voorjaar 2020

Aan:                            de bewoners van het Bosch van Bredius

Van:                            het bestuur

Datum:                       6 mei 2020

Zoals we u hadden toegezegd komen we als bestuur ieder kwartaal met een nieuwbrief. Uiteraard, en als de omstandigheden daar aanleiding toe geven, communiceren we ook tussentijds met u. Wij begrijpen goed dat er bij u vragen leven waar we als bestuur voor u als bewoners zoal mee bezig zijn. In deze nieuwsbrief brengen we u weer zo goed mogelijk op de hoogte en beginnen we met u te informeren over de gevolgen van Covid-19.

Covid-19

Voorlopig zitten we als gevolg van de Covid-19 situatie nog steeds in een onzekere situatie. Dit beperkt uw vrijheid en wij vinden het voor u en uw omgeving heel vervelend dat u dit moet ondergaan. Ook zijn we er trots op dat jullie je goed aan de voorschriften houden. De ernst van Covid-19 mag echter niet worden onderschat. In de maatschappij worden extreem zware offers gebracht om het aantal (veelal oudere) slachtoffers zoveel mogelijk te beperken. De gevolgen van besmetting in woongemeenschappen zoals verpleeg- en andere huizen, zoals u heeft kunnen lezen, zijn verschrikkelijk. Wij verwachten van ieder van u dat u het risico voor uzelf en voor uw omgeving zo klein mogelijk houdt. Verslapping van de discipline ligt op de loer. Daarom adviseren wij u zich onverkort aan de geldende maatregelen en adviezen te houden, zoals deze eerder naar u zijn gecommuniceerd en op diverse plekken in het gebouw zijn te lezen. 

Uitstel ALV in verband met Covid-19 

Zoals u in een aan u gericht apart memo uitgebreider kunt lezen, is het bestuur gedwongen de ALV in verband met Covid-19 uit te stellen tot het moment dat het wettelijk is toegestaan. Conform de akte van splitsing en het splitsingsreglement dient de jaarvergadering uiterlijk 30 juni plaats te vinden. Dit kan niet omdat de overheidsmaatregelen vergaderingen van meer dan drie mensen niet toestaat. Zodra het weer mogelijk is een jaarvergadering te houden waarin een discussie mogelijk is alsmede vragen kunnen worden beantwoord en vervolgens de jaarrekening kan worden vastgesteld zal het bestuur uiteraard het initiatief nemen de jaarvergadering uit te schrijven en te houden. Daarnaast zorgen wij ervoor dat de jaarrekening in elk geval in concept op schrift vóór 30 juni a.s. aan ieder wordt toegezonden zodat een- ieder op de hoogte is van de financiële gang en stand van zaken. Dat geldt ook voor een aangepaste concept-begroting 2020.

Secretariaat/receptie

De receptie is tijdens deze Covid-19 situatie virtueel bezet. Liliane en Véronique zijn maandag t.m. donderdag tussen 9.30 en 11.00 uur telefonisch bereikbaar. Zij doen vanuit hun VOF, werkzaamheden voor Bosch van Bredius, welke werkzaamheden zijn teruggebracht tot gezamenlijk zes uur per week. In dit tijdsbestek worden de secretariële taken verricht en zijn zij beschikbaar voor vragen van bewoners, leveranciers, bestuur etc. U ziet als bewoner gelukkig niet dat de administratie op een sterk verouderde, niet altijd logisch systematiek leunt. Ook de IT-infrastructuur is sterk verouderd en zeer kwetsbaar. Wij rekenen op uw begrip dat deze situatie voor dit relatief nieuwe bestuur en secretariaat veel extra tijd kost. Daarom is het bestuur samen met het secretariaat bezig een moderne digitale administratieve basis te bouwen met duidelijke procedures om, hoogstnoodzakelijk, de efficiëntie te verbeteren en continuïteit te waarborgen. Stap voor stap worden ook de verouderde infrastructuur, zoals de wifi, PC, server etc. aangepakt. Verder hebben wij een nieuwe websitebouwer in de arm genomen die tegen een bescheiden vergoeding een voor bewoners en externen moderne en toegankelijke website aan het bouwen is. 

Liften

Zoals u heeft ervaren zijn de twee liften, nadat deze volledig zijn gereviseerd, sinds maart jl. beide weer in gebruik. De liften kunnen er nu weer jaren tegen. De zogenaamde hoge lift ‘bonkt’ nog. Daar zijn we uiteraard niet tevreden over. Door Liftconsult wordt in samenwerking met de MES Liften en de fabrikant gewerkt aan een oplossing. Tevens wachten we nog op enkele onderdelen zoals een nieuw bedieningspaneel en nieuwe verlichting en drempels. Daarna is de afwerking ook zoals u mag verwachten. Ook is er een definitieve traplift geïnstalleerd van de derde naar de vierde verdieping. Het bestuur is zeer tevreden over Liftconsult die het hele traject heeft verzorgd. Véél dank aan de Technische Commissie en in het bijzonder aan Betty Vooren, die in de laatste weken heeft begeleid.

Lekkages

Helaas was er door Covid-19 een vertraging opgelopen bij Gooi en Eemland VvE Beheer (GenE) en de aannemer om de lekkages bij diverse appartementen aan te pakken. Het bestuur vindt ook dat dit veel te lang heeft geduurd. Gelukkig hebben we de toezegging dat vanaf 11 mei a.s. de aannemer hiermee aan de gang gaat.

Het gaat om appartementen 103-303-305-306-311-315-40-409-410. Het betreft buitenwerk. Mocht er toch werk binnen gedaan moeten worden, dan dient GenE dat via Koen te doen en in overleg met de betreffende bewoner.

Mocht uw appartement hier niet bij staan en u heeft toch een lekkage of iets dergelijks wat moet worden hersteld, meldt u dat dan vóór 13 mei a.s. via info@boschvanbredius.nl of direct aan Koen Visscher.

Appartement 9 (incl. berging)Zoals bekend is door de ALV een ‘in principe’ besluit genomen om appartement 9 en de garage, welke in eigendom zijn van de VvE, te verkopen. Het bestuur heeft een stappenplan uitgewerkt en dit voorgelegd aan de TC. Hieruit is naar voren gekomen