Nieuwsbrief Zomer 2020

Aan:                           de bewoners van het Bosch van Bredius

Van:                           het bestuur

Datum:                     15 juli 2020

Hierbij ontvangt u de zomer nieuwsbrief 2020. Zoals bekend kunt u ieder kwartaal  een nieuwbrief verwachten. Indien de omstandigheden daar aanleiding toe geven blijven we uiteraard ook tussentijds schriftelijk met u communiceren. 

Covid-19

Covid-19 betekent dat u als bewoner uw vrijheid behoorlijk heeft zien worden ingeperkt. Alhoewel de Covid-19 maatregelen zijn verruimd blijft de situatie nog steeds onzeker en zal het afhangen van het aantal besmettingen of de huidige verruiming wel kan worden gecontinueerd. Wij hopen met u en voor u uiteraard dat uw vrijheid niet opnieuw moet worden ingeperkt. Wij blijven van ieder van u verwachten dat u het risico voor uzelf en voor uw omgeving zo klein mogelijk houdt. Verslapping van de discipline blijft op de loer liggen met mogelijke desastreuze gevolgen voor u en uw omgeving. Daarom adviseren wij u alle overheidsmaatregelen scherp te blijven volgen, uw verantwoordelijkheid te blijven nemen en ook elkaar te helpen bij het naleven van de regels. 

Uitstel ALV in verband met Covid-19

Zoals al aangegeven in ons memo van 24 juni jl, verwachten wij u in de week van 20 juli a.s. de conceptcijfers 2019 te kunnen sturen. Ook hebben wij een datum voor de ALV vastgesteld. Deze zal plaatsvinden op 9 september a.s. om 10.00 uur in de grote zaal van Bosch van Bredius. Uiteraard mits er geen nieuwe beperkende regelgeving komt. Naast het gehele bestuur zal ook onze accountant, Ad de Quaasteniet van Meester en Kuiper, aanwezig zijn. Door opeenvolgende vakanties bleek een eerdere datum helaas niet haalbaar. Wij zullen er alles aan doen om uw veiligheid tijdens de ALV te waarborgen. De stoelen zullen verder uit elkaar worden geplaatst zodat iedereen op een afstand van anderhalve meter van elkaar zit. De geluidsinstallatie zal daarop worden aangepast, zodat iedereen het goed kan volgen. Regelgeving gebiedt dat iedereen een separate gedesinfecteerde microfoon gebruikt, zodat het helaas niet mogelijk is een microfoon door te geven. We zullen dan zeker uitproberen of het werkt om vragen uit de zaal via onze eigen microfoons te herhalen. We zullen moeten ervaren hoe dat verloopt, maar het meest zekere is als u ons vooraf schriftelijk uw vragen stelt. Dat kan via email secretaris@boschvanbredius.nl. Andere oplossingen zien wij helaas niet. Uiteraard zullen wij u de agenda en bijbehorende stukken conform de statutaire minimale termijn die ervoor staat, doen toekomen.  

Secretariaat/receptie

Sinds 22 juni jl. zijn de dames van het secretariaat/de receptie weer op locatie aanwezig. Dit kan vanwege de verruiming van de regelgeving en omdat we veiligheidsvoorzieningen hebben aangebracht. Naast Liliane en Véronique zult u een nieuw gezicht hebben aangetroffen, namelijk Louise Schorer die op de maandagen de bezetting komt versterken. Wij heten haar van harte welkom. Met deze drie steeds beter ingewerkte dames wordt u niet alleen beter bediend maar is ook de continuïteit steeds beter gewaarborgd. Zij hebben onder andere de facturen- administratie op zich genomen, een belangrijke taak. Intussen worden er verdere stappen gezet in de verbetering van achterliggende IT en administratieve organisatie en processen. Ook aan de website wordt verder gewerkt (zie hieronder). 

Bestuur

In de Covid-19 periode heeft u het bestuur minder gezien dan normaal. We weten allemaal waarom, maar dat betekent niet dat het bestuur niet voor u en BvB bezig was. In plaats van ééns in de twee weken in het kantoor van Excellent Leven heeft het bestuur elke week een Zoom video call gehad om alle activiteiten van BvB te bespreken. Daarbij ondersteunt oud-bestuurslid Franck van Hunnik het bestuur voorlopig met notuleerwerkzaamheden en beantwoording van inkomende e-mails. Ook is er veel werk verricht om de financiële-administratie, die is opgezet door het vorige bestuur, verder in de vingers te krijgen en te optimaliseren. Na een korte onderbreking als gevolg van Covid-19 is het bestuur met de Technische Commissie doorgegaan met het bespreken en het starten van onderhoudsprojecten.

Technische beheer

Zoals bekend is het technisch beheer van BvB uitbesteed aan GenE. Olaf Kooy van GenE is de technisch beheerder voor BvB. Het is van belang dat u geconstateerde problemen met betrekking tot het gebouw aan Koen Visscher meldt die vervolgens Olaf Kooij inschakelt en het bestuur daarvan op de hoogte stelt. Voor iedere technisch-gerelateerde zaak wordt de TC ingeschakeld en om advies gevraagd. 

Onze Technische Beheerder GenE heeft in maart van dit jaar het oude MJOP bijgewerkt met de laatste inzichten. Het voordeel hiervan is dat wij nu een duidelijker MJOP hebben, maar het is nog niet op het niveau waar we willen zijn. We willen namelijk een duurzame MJOP (of sommige noemen het een groen MJOP). Hier hebben we een jaar voor uitgetrokken om dit te realiseren. Zie verder Duurzaamheid.

Technische Commissie

Het bestuur is verheugd dat er nu weer een zeer constructief en deskundig opererende Technische Commissie is. Elke twee weken vergadert het Bestuur met de TC in een uitgebreide Zoom video-call, waar gezamenlijk alle technische en onderhoudspunten worden doorgenomen. De TC heeft zelf ook geregeld overleg om alle onderhoudsprojecten te analyseren en advies voor te bereiden.

Liften

Zoals u heeft kunnen zien zijn de gemoderniseerde liften opgeleverd en verder afgewerkt. De liften kunnen er weer vele jaren tegen. Dit intensieve traject kon gelukkig goed worden afgerond maar had al veel eerder aangepakt moeten zijn. Dit bestuur heeft ervan geleerd dat het niet vanzelfsprekend is dat noodzakelijk onderhoud dan wel noodzakelijke vervanging van vitale technische installaties in het verleden tijdig heeft plaatsgevonden. Reden dat ‘nulmetingen’ van de andere vitale technische installaties zoals de CV installatie zullen worden uitgevoerd.  

Centrale verwarming

Met de CV-installateur Van Joolen wordt gewerkt aan een betere afstelling van de verwarming. Tevens zullen enkele reguliere onderhoudswerkzaamheden worden verricht, waar naar wij hopen en verwachten u zo min mogelijk last van zal hebben. 

Dit staat los van onderzoek naar de algehele gesteldheid van de CV-installatie, ook in relatie tot een energieplan van het gebouw. In de komende maanden verwachten we daar meer duidelijkheid over te krijgen.

Gazon en tuin

Nu het weer veel regenwater heeft gegeven is het gras weer wat groener. Niettemin werkt het bestuur op dit moment aan het bestuderen van een beregeningsoplossing zodat bij de volgende droge periode het gras ook groen kan blijven. 

U heeft ongetwijfeld zowel binnen als buiten het gebouw de resultaten van het goede werk van de tuincommissie gezien. Wij zijn hen hiervoor zeker heel dankbaar. 

Lekkages

GenE is samen met de aannemer bezig om de lekkages bij diverse appartementen op te lossen en toekomstige lekkages zoveel mogelijk te voorkomen. De lekkages hebben soms een incidentele, soms een structurele oorzaak. Gelukkig zien we dat onze nieuwe technische beheerder Olaf Kooy van GenE zaken deskundig en voortvarend aanpakt. Helaas hebben we samen met GenE moeten constateren dat de uitvoerende aannemer minder voortvarend was en dit heeft vertraging van de uitvoering opgeleverd. We hebben dit met GenE geëvalueerd en we verwachten na de komende weken versneld aan de gang te kunnen met de nog openstaande klachten. Daarnaast zullen de gevels verder worden onderzocht en zo nodig rond de ramen extra worden afgedicht om verdere lekkages te voorkomen. Dat geldt ook voor de dak-doorvoeren.

Hellingbanen en klein onderhoud

De twee hellingbanen naar de fietsenkelders worden in de loop van juli gerenoveerd, zodat deze veilig zijn en er weer jaren tegen kunnen. Ook vinden er herstelwerkzaamheden plaats bij Excellent Leven alsmede wat klein verfwerk, waaronder de deur bij de fysiotherapeut.

Duurzaamheid 

Op aanraden van GenE is het bestuur in gesprek met JNL Projecten. Deze organisatie is opgezet met het doel gebouweigenaren te adviseren en te ondersteunen bij het verduurzamen van hun vastgoed. Na een introductie overleg met het bestuur heeft JNL een rondleiding gehad met de huismeester door het gehele gebouw. Ook is er een vergadering geweest met JNJ, de TC en het Bestuur. Na alle positieve gesprekken gaan wij JNJ vragen om een maatwerk offerte op te stellen om het pand te verduurzamen. Dit betreft veelal projecten voor de relatief lange termijn, maar waar ook voor investeringen op kortere termijn al rekening mee moet worden gehouden.

Website

Onze website www.boschvanbredius.nl is weer live. Met de goede support van onze bewoner Rob Jansen (appartement 318) en onze nieuwe externe webbouwer hebben we een website met een ‘open’ en een ‘gesloten’ gedeelte. Het open gedeelte heeft vier webpagina’s: ‘Home’, ‘Flats’, ‘Faciliteiten’ en ‘Contact’. Dit gedeelte is erg handig voor toekomstige kopers, uw bezoekers en omwonenden. Het gesloten gedeelte heeft wat extra webpagina’s: 

  • Nieuws – hier treft u dan regelmatig nieuwsfeiten inclusief kopieën van de nieuwsbrieven aan
  • Activiteiten – oude (zoals foto’s van een kerstdiner) alsmede aankondigingen van toekomstige activiteiten
  • Commissies – elke BvB commissie heeft hier een webpagina om zijn/haar activiteiten te presenteren
  • VvE – hier zullen onder andere te vinden zijn: splitsingsovereenkomst, huishoudelijk regelement, jaarcijfers, begroting en MJOP

Rob Jansen heeft aangegeven dat hij graag wil helpen om de teksten voor de site te leveren. Hij zou het graag met twee andere bewoners willen verzorgen. Tevens wil hij, waar nodig of wenselijk, foto’s of overige afbeeldingen bewerken in Photoshop. Geïnteresseerden kunnen een email sturen aan secretaris@boschvanbredius.nl.

Om een login te krijgen op het besloten gedeelte van de website willen wij u vragen om een email naar webmaster@boschvanbredius.nl te sturen met u naam, email- adres en appartement nummer.

Communicatie 

Tot slot vatten we nog even samen waar u terecht kunt met uw vragen en opmerkingen en hoe u de huismeester, het secretariaat/de receptie en het bestuur kunt bereiken:

  • Huismeester – voor alles wat met onderhoud, gebouw en schoonmaak te maken heeft kunt u rechtstreeks met Koen Visscher contact opnemen, via telnr. 06 25126690 of koen.visscher@zorgbutler.nl. U kunt in geval van nood en calamiteiten een email sturen naar Koen.
  • Voor bijna alle andere vragen en opmerkingen, etc. kunt u terecht bij het secretariaat/de receptie of door een email naar info@boschvanbredius.nl te sturen
  • Voor alle specifieke zaken voor het bestuur kunt een email sturen aan secretaris@boschvanbredius.nl

Het bestuur

15 juli 2020