ZOMER NIEUWSBRIEF

Aan: bewoners van het Bosch van Bredius Van: bestuur van de VvE
Datum: 6 augustus 2021 

Hierbij ontvangt u de zomer nieuwsbrief 2021. 

Algemeen 

Allereerst vinden wij het onder andere voor u heel prettig dat als gevolg van het verloop van de Corona-besmettingen de maatregelen konden worden verlicht. Hierdoor is voor u weer meer vrijheid ontstaan en we hopen dat u daarvan kunt genieten. Covid-19 is helaas niet verdwenen zodat voorzichtigheid en opvolging van de RIVM-richtlijnen geboden blijft. 

Het bestuur beseft dat de recente insluip-incidenten u als bewoner een onveilig en onprettig gevoel kan geven. 

Bestuur 

In de ALV van 11 juni 2021 heeft het bestuur aangegeven dat er een groot probleem is ontstaan doordat een kleine groep eigenaren het werk van de operationele laag en het functioneren van het bestuur steeds in twijfel blijft trekken en op een negatieve wijze blijft reageren. Er is bovendien sprake van stemmingmakerij. Dit kost het bestuur te veel tijd die ten koste gaat van de aandacht voor het hoogstnoodzakelijke groot onderhoud en de vele andere belangrijke zaken die in het verleden zijn blijven liggen. Het bestuur heeft zich dan ook oprecht afgevraagd of zij haar functie nog wel goed kan blijven uitoefenen. Uiteraard heeft elke VvE kritische mensen, maar de aanhoudende negatieve sfeer gaat veel te ver en is voor iedereen die zich inzet voor Bosch van Bredius demotiverend en onwerkbaar. Als gevolg hiervan heeft het bestuur besloten en aangegeven aan het einde van dit kalenderjaar voltallig af te treden tenzij het bestuur binnen een maand na de ALV het volledige vertrouwen van de eigenaren zou krijgen. Zo niet dan zou het bestuur eind september 2021 aftreden. 

Na de ALV heeft het bestuur vele hartverwarmende brieven en e-mails ontvangen en waren er verdere steunbetuigingen na een duidelijk onderbouwd schrijven aan alle bewoners vanuit de technische commissie. Alhoewel een grote meerderheid (ruim 76%) van de bewoners het bestuur daarmee expliciet ondersteunt, heeft het bestuur niet het gevraagde volledige vertrouwen van alle eigenaren ontvangen. Daarbij blijft een groep bewoners zich ronduit onfatsoenlijk en onredelijk opstellen met als triest dieptepunt dat de technische commissie in haar brievenbus een achttal verfrommelde exemplaren van de door de TC verstuurde brief aantrof. Ook heeft het bestuur mails ontvangen waarin wordt gesuggereerd dat het maar beter is als we meteen vertrekken. 

Hierop gebaseerd zou het bestuur de beslissing kunnen nemen om per 30 september 2021 af te treden. 

Met alle lieve en warme steunbetuigingen van de grote meerderheid van de bewoners willen wij de handdoek niet zomaar in de ring gooien. Wij hebben daarom in de laatste bestuursvergadering besloten om “full-steam” door te gaan tot eind dit jaar. Dit betekent ook dat wij alle plannen voor 2021 verder willen uitvoeren en Bosch van Bredius proberen voor te bereiden op een nieuwe fase. Het spreekt voor zich dat we daarvoor de medewerking van alle bewoners nodig hebben. 

Expliciet danken we hierbij de technische commissie en andere bewoners voor het initiatief wat ze hebben genomen voor het mobiliseren van steunbetuigingen voor het beleid van het bestuur. 

Status nieuwe beheerder 

Zoals aangegeven in de laatste ALV is het streven om samen te werken met een beheerder die een schil legt om de huidige organisatie heen. Dat betreft dan VvE beheer van de technische-, financiële- en bestuurlijke functies. Met behoud van de huidige huismeester, technische beheerder en secretariaat zal deze nieuwe beheerder daar waar nodig inspringen, aanvullen en overnemen. Dat is bijvoorbeeld het geval als iemand op één van deze huidige posities zou wegvallen. Hierdoor verwachten wij dat op een verantwoorde en bij Bosch van Bredius passende wijze continuïteit aan de eigenaren kan worden geboden. 

Het bestuur heeft samen met Olaf Kooij (OK Bouw Advisie) in de afgelopen maanden met vijf potentiële beheerders uitgebreid gesproken. De conclusies zijn gepresenteerd aan de technische commissie. Hieruit is een short-list van twee beheerders geselecteerd. Deze twee beheerders krijgen binnenkort ieder de gelegenheid om hun voorstel aan het bestuur/TC/technische beheerder te presenteren. Hieruit zal één beheerder worden gekozen die vervolgens aan de ALV zal worden voorgesteld. De keuze voor deze beheerder zal door middel van een document worden onderbouwd waarin zoveel mogelijk de rationele en financiële consequenties zullen worden benoemd. 

Samengevat ziet de planning om de nieuwe beheerder te realiseren er als volgt uit: 

 • Technische beheerder profiel (zie ALV-stukken dd. 11 juni 2021)
 • Selectieproces uitgelegd (ALV dd. 11 juni 2021)
 • Mogelijke beheerders documentatie laten opsturen/gesprekken met beheerders (mei-juli 2021)
 • Bestuur, met advies van TC, shortlist van twee beheerders vaststellen (juli 2021)
 • Taak/profielomschrijving beheerder maken (augustus 2021)
 • De twee beheerders presentatie laten geven in Bestuur/TC/OK vergadering (september 2021)
 • Bestuur, met advies van TC, één beheerder uitkiezen (september 2021)
 • Bestuur vraagt een concept-overeenkomst (Beheerder/BvB) aan de beheerder
  (september 2021)
 • Bestuur presenteert gekozen beheerder aan ALV en vraagt ALV goedkeuring (oktober 2021)
 • Beheerder werkt zich in (vanaf oktober 2021) en start in december 2021 2

Bestuur 2022 

Zoals ook toegelicht door het bestuur op de laatste ALV kàn het bestuur zich niet inzetten voor het vormen van een nieuw bestuur. Dit ligt bij de eigenaren van Bosch van Bredius. Daartoe wordt verwezen naar de statuten. Wel zal het bestuur zo mogelijk tijd besteden een eventueel nieuw/tijdelijk bestuur in 2021 in te werken. Zo is het huidige bestuur nu al bezig om een overdrachtsdocument te schrijven voor het nieuwe bestuur. 

Beveiliging 

De recente inbraken/insluipingen binnen Bosch van Bredius zijn gemeld bij de politie en dat heeft niet tot aanhoudingen van daders geleid. 

Onduidelijk is of de huidige incidenten te maken te hebben met het sleutelplan. 

Deze week heeft de Technisch Beheerder op verzoek van het bestuur onder andere de mogelijke oorzaken van de incidenten onderzocht, de implementatie van het huidige sleutelplan onder de loep genomen en mogelijke oplossingen aangedragen. Het bestuur is hier in samenspraak met de technische commissie en de technisch beheerder nu mee aan de slag. 

Daarnaast is er volgende week een afspraak met een nieuw beveiligingsbedrijf met als doel om
het huidige beveiligings-/camerasysteem te verbeteren of geheel te vernieuwen. Dit enerzijds als preventie en anderzijds om de politie te faciliteren bij het opsporen van mogelijke daders. 

Het bestuur hecht eraan er nogmaals op te wijzen dat iedere bewoner zelf verantwoordelijk is voor de beveiliging van het eigen bezit/appartement door middel van goede sloten in combinatie met de juiste sluitingen/anti-diefstal deurstrips etc. Het afgeven van kopieën van sleutels aan derden is en blijft ieders eigen verantwoordelijkheid, evenals het afsluiten van een inbraakverzekering. 

Het bestuur drukt de bewoners op het hart alert te blijven en bij verdachte situaties en als daar aanleiding voor is de politie te bellen. U kunt daarbij altijd contact opnemen met de huismeester. 

Tevens adviseert het bestuur u uw sleutels niet aan derden af te geven. 

Appartement 06 

De aannemer is voortvarend aan de slag gegaan met deze huurwoning in de kelder. Het buitengedeelte, waar grote waterproblemen speelden, is opgelost en nu wordt ook de renovatie van de binnenkant ter hand genomen. Zodra dit is gerealiseerd zal deze woning weer in de verhuur gaan. 

Appartement 09 

De planning voor verkoop is afhankelijk van of en wanneer een aannemer beschikbaar is om in de komende maanden van start te gaan met de nodige aanpassingen van appartement 09. Vervolgens zal het appartement te koop worden aangeboden worden. Hiervoor is makelaar Söhngen ingeschakeld. 

Archief en receptie 

Het voormalige kantoor wordt bij het appartement 09 getrokken en is daarom leeggemaakt. De administratie is nu overgebracht naar kasten achterin de receptie. Daartoe zijn daar enkele aanpassingen gedaan, onder andere installatie van hangmappen in de kasten, aanbrenging van extra verlichting en verbetering van de sloten. Daarnaast is het archief zorgvuldig geschoond, een nieuwe archiefkast gemaakt met ingang in de bestuurskamer en het resterende archief geordend en hier naartoe overgebracht. Als gevolg van deze aanpassingen is zowel administratie als archief veel beter toegankelijk en De voormalige archiefruimte is helemaal leeggemaakt. 

Balkon/beton constructie 

In overleg met de TC zal onze technische beheerder twee aannemers vragen om van alle balkons een nspectie te laten uitvoeren. U gaat van de huismeester horen wanneer zij bij u zullen langskomen om uw balkon te bekijken. 

Brandveiligheid 

Het tapijt in de twee buitenste trappenhuizen zal in september/oktober worden vervangen. Hoognodig omdat het bestaande tapijt erg is versleten en niet voldoet aan de brandveiligheidseisen. 

Duurzaamheid 

Bij de presentatie van het duurzaamheidsrapport van JNJ Projecten aan het bestuur, technische commissie en technische beheerder zijn er vele vragen en opmerkingen gekomen. JNJ is dit rapport nu aan het bewerken en nog een paar extra punten aan het uitzoeken. De planning is om het finale rapport voor de volgende ALV aan alle eigenaren te sturen. 

Dit rapport is essentieel voor de toekomst van Bosch van Bredius met name:
1. omvoorallenieuwegrootonderhoudsprojectendenodigeduurzaamheid 

aspecten mee te kunnen nemen
2. omspecifiekeduurzaamheidsprojectenteimplementerendieeenwin-win 

situatie creëren op de punten duurzaamheid en financiële terugverdientijd. 

Gangen beneden 

Start van de renovatie van de gangen beneden hangt af van of en wanneer een aannemer kan worden gevonden. Doelstelling blijft nog steeds najaar 2021. 

Garage 34 

Zoals aangegeven in de vorige nieuwsbrief en ALV is het bestuur tot haar ontsteltenis erachter is gekomen dat bij het overzetten van de stichting naar de VvE, verzuimd is het eigendom van de garage van de stichting naar de VvE over te brengen. De huidige status hiervan is dat er door de notaris concepten van de noodzakelijke juridische stukken zijn opgesteld. 

ICT 

Naast het aanpassen/vervangen van het bewakingscamera (zie vorige punt beveiliging) wordt gekeken naar andere ICT-oplossingen voor BVB zoals brandalarm, communicatie, etc. 

ISTA 

Met een uitgebreide studie voor de verdeelsleutel heeft het bestuur, met het advies van de technische commissie, een besluit hierover genomen. Dit is lijn met het besluit van de ALV van 11 juni 2021. Het bestuur wil vooral Bob Polen van de technische commissie hartelijk bedanken voor zijn uitvoerige werk hieraan. Eveneens is er een nieuwe overeenkomst gesloten met ISTA voor de komende 10 jaar. 

Hierbij inbegrepen krijgen alle radiatoren nieuwe ISTA meters. De huismeester zal dit met ISTA en de bewoners organiseren en de coördinatie hiervan ligt bij de heer Bob Polen. 

Lekkages 

Helaas blijkt dat er af en toe nog steeds lekkages zijn, met een variatie van oorzaken. Zo ook de laatste lekkage bij de receptie met als gevolg dat het warm water tijdelijk moest worden afgesloten. Voor u als bewoners heel vervelend. In samenspraak met de technisch beheerder wordt steeds getracht deze lekkages en de gevolgen ervan prompt te herstellen. Ook wordt al enige tijd gewerkt aan preventie van lekkages onder andere door herstel van de schoorstenen, het na lopen van leidingen, het afsluiten van de afvoeren van de niet meer in gebruik zijnde sanitaire ruimtes op de verdiepingen etc. 

Losse leidingen in de kruipruimte 

Eind vorig jaar was geconstateerd dat enkele CV-leidingen in de kruipruimte onder de gemeenschappelijke ruimtes los zijn gekomen. Van Joolen heeft in juni jl. de losse leidingen in de kelder hersteld. 

Noodverlichting 

Firma Post heeft de opdracht voor vervanging van bestaande en additionele noodverlichting en vluchtwegsignaleringsbordjes gekregen. De werkzaamheden zijn gepland voor september. 

Parkeerbeleid 

Onze hovenier, Michel Vaate heeft mooi werk afgeleverd met het buiten gedeelte van de implementatie van het nieuwe parkeerbeleid. We zien ook dat bewoners, bezoekers en leveranciers goed de regel hiervoor ter harte nemen (niet parkeren bij de gele streep en maximaal 15 minuten parkeren op de drie parkeerplaatsen). Wij vragen aan ieder van jullie om indien iemand dat niet ter harte neemt die persoon aan te spreken. 

Schilderwerk 

Het Schildersbedrijf Cassée heeft conform meerjarenplanning in mei en juni het nodige buiten schilderwerk volbracht. 

Kelder renovatie 

In de laatste vergadering van het bestuur met de technische commissie en technische beheerder is besloten om een plan te laten maken voor renovatie van de kelders. En daarbij naast de fietskelders (zie Parkeerbeleidsplan), ook de houten plafonds te verwijderen in verband met brandveiligheid, alsmede de verlichting te verbeteren en vloeren, muren en plafonds op een kostenefficiënte wijze een beter aanzien te geven. Dit zal op de begroting van 2022 worden geplaatst. 

Inmiddels zijn ook een aantal algemene opslagruimtes leeggemaakt en deze zullen binnenkort aan de bewoners te huur worden aangeboden. 

Communicatie 

Graag geven we nogmaals aan hoe u de verschillende instanties binnen BvB kan bereiken: 

 • Secretariaat: info@boschvanbredius.nl
 • Bestuur: secretaris@boschvanbredius.nl
 • Huismeester: huismeester@boschvanbredius.nl.
 • U kunt Koen Visscher bellen of Whats-appen via 06-25126690. U kunt Koen ook daar ook bereiken als hij niet in het pand is. Bij calamiteiten hem graag direct bellen en anders Whatsappen.
  Website
  Heeft u nog geen login voor het besloten gedeelte, stuurt u dan een email naar
  webmaster@boschvanbredius.nl